ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Π.Δ. 186/1992 – ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ν. 2859/2000 ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1048/28.4.2010 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ

Ν. 2190/1920 Α.Ε. – ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

3842/24-3-2010 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

espa