ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΛΠ

Ν. 2166/1993 ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Π.Δ. 186/1992 – ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Π.Δ. 1123/1980 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Ε.Γ.Λ.Σ.

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ

espa