Γνωστοποίηση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. (ή στην Ε.Α.Δ. κατά περίπτωση), της ανάθεσης καθηκόντων Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022 (άρθ. 9), από επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα που απασχολούν πάνω από 249 εργαζόμενους

Γνωστοποίηση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. (ή στην Ε.Α.Δ. κατά περίπτωση), της ανάθεσης καθηκόντων Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022 (άρθ. 9), από επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα που απασχολούν πάνω από 249 εργαζόμενους

ΗΜΕΡΑ

Ιούλ 10 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm
espa